19-07-2018 - Ferkiezingsbyienkomsten 2018
17/10/2018: Sionsberg.Ferkiezingsdebat,Passage,Dokkum.(allinne foar leden.)
12/11/2018: Iepenbier ferkiezingsdebat,doarpenfederaasje Kollumerlân.(werskynlik yn Westergeast)
16/11/2018: Iepenbier ferkiezingsdebat,MFC,Burdaard.
19/11/2018: Iepenbier ferkiezingsdebat Ysherberch,Dokkum.
21/11/2018: Ferkiezings foar de nije gemeente Noardeast-Fryslân.

N.B. De list kin noch feroare wurde.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer