31-07-2018 - FNP stelt fragen oer it ferrin fan de wenningmerk yn ús regio
FNP Noardeast-Fryslân hat noed oer de drigende oerspanning fan de wenningmerk. Yn it westen is de wenningmerk al oerspant en dat driget ek yn it noarden.
Jaap Postema en Lolke Folkertsma befreegje it Kolleezje hjiroer.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer