Bestjoer FNP Noardeast-Fryslân


(Interim) Foarsitter: Ruurd de Graaf

Skriuwster: Welmoed van der Werf

Ponghâlder: Anneke Bilker

Twadde ponghâlder: Marco Kramer 


Mail: noardeast-fryslanfnp.frl

2021 FNP Fryslân - Disclaimer