Ynterim-bestjoer FNP Noardeast-Fryslân

Fedde Breeuwsma, Dokkum: foarsitter
Pytje de Graaf, Ternaard: skriuwer
Ellert Jongstra, Blije: bestjoerslid
Anneke Verbeek, bestjoerslid: Mitselwier
Bert Koonstra, bestjoerslid: Sweagerbosk


2019 FNP Fryslân - Disclaimer