Portefúljeferdieling fraksje 2019

Bert Koonstra


Portefúlje 1 - Ynwenner en bestjoer

Portefúlje 2 - Economie, Bedriuw en Rekreaasje


Hanneke Jouta en Fedde Breeuwsma


Portefúlje  3 - Wenjen, Omjouwing, Iepenbiere romte


Aant Jelle Soepboer en Lisette Akkerman


Portefúlje 4 - Mienskip


Fedde Breeuwsma en Hanneke Jouta


Portefúlje 5 - Financiën


Lisette Akkerman en Aant Jelle Soepboer


Portefúlje 6 - Soarch en Wolwêzen ( Sociale Domein)


Wethâlder Pytsje de Graaf Mienskip


Wethâlder Pytsje de Graaf Mienskip


2021 FNP Fryslân - Disclaimer