Portefúljeferdieling

Bert Koonstra
Wenjen, Romte en Fergunningen

 

Aant Jelle Soepboer
Mienskip, Kultuer, Behear en Miljeu

 


2023 FNP Fryslân - Disclaimer