11-12-2019 - Interzorg Ferwert

21-09-2019 - Lanlike Kustdag
Op 19 septimber wie de Landelijke Kustdag organisearre yn it MFA Holwert.

12-06-2019 - FNP op besite by AH Dokkum

14-03-2018 - Soarch hat mear minsken nedich
De FNP Dongeradiel hat in wurkbesite brocht oan Soarchsintrum de Skûle yn Mitselwier.

2021 FNP Fryslân - Disclaimer