Interzorg FerwertInterzorg Ferwert

 

Ferline wike wie in delegaasje fan de FNP Fraksje op wurkbesite by Interzorg yn Ferwert, miskien wol better bekend as Foswert.

 

Mei ferskate ûnderdielen sa as thússoarch,thúsbegelieding, húshâldlike help, maaltijden service en in wensoarchsintrum mei ferpleechhûssoarch is Foswert net allinnich in begrip yn ús gemeente mar ek fier dêr bûten.

 

Oanlieding fan dizze wurkbesite is de feroaringen omtrent de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) sa as û.o. de húshâldlike help mar ek de burokrasy yn de soarch en de problematyk die dit mei zich mei bringt.

Wat binne de útdagingen en wêr rint de soarch tsjin oan en wat kinne wy as gemeente hjir oan dwaan om de soarch better, betelber en tichtby te hâlden.

 

 

 

Op dizze foto's stean Hanneke Jouta FNP, Stiena Otte, coördinerend verpleegkundige en wachtlijstbeheerder van het Woonzorgcentrum, Hennie Holwerda, coördinator Wijkverpleging, Jan Douwe de Jong, directeur/bestuurder Interzorg Groep, Petra Bakker, hoofd Zorg en Wonen en Lisette Akkerman FNP.

Op de foto yn de keuken Rob Scholten, teamleider Maaltijdservice.2023 FNP Fryslân - Disclaimer